Novoapoštolská církev v Česká republika

Vyznání víry

Novoapoštolská víra je shrnuta do deseti článků víry, které zahrnují víru v Boha, jeho Syna, Ducha svatého, působení apoštolů v současné době, nezbytnost svátostí a opětovný příchod Krista a dále popisují vztah novoapoštolských křesťanů vůči světské moci.

Deset článků novoapoštolského vyznání víry zní:

 • 1. článek víry:
  Věřím v Boha, Otce, Všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
 • 2. článek víry:
  Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa; sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud znovu přijde.
 • 3. článek víry:
  Věřím v Ducha svatého, jednu, svatou, obecnou a apoštolskou církev, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný.
 • 4. článek víry:
  Věřím, že Pán Ježíš svou církev řídí a k tomu vyslal své apoštoly a stále vysílá až do svého nového příchodu s příkazem, aby učili, jeho jménem odpouštěli hříchy a křtili vodou a Duchem svatým.
 • 5. článek víry:
  Věřím, že ti, které si Bůh vybral k výkonu úřadu, jsou uváděni do úřadu pouze apoštoly a že z apoštolského úřadu vychází moc, požehnání i posvěcení k jejich službě.
 • 6. článek víry:
  Věřím, že Svatý křest vodou je prvním krokem k obnově člověka v Duchu svatém a že křtěnec je jím přijat do společenství těch, kteří věří v Ježíše Krista a vyznávají ho jako svého Pána.
 • 7. článek víry:
  Věřím, že Svatou večeři Páně ustanovil sám Pán na památku jednou přinesené, plně platné oběti, jeho hořkého utrpení a smrti. Důstojné požití Svaté večeře Páně nám zaručuje život ve společenství s Ježíšem Kristem, naším Pánem. Slaví se nekvašeným chlebem a vínem; obojí musí být vysvěceno a podáváno nositelem úřadu, kterého zmocní apoštol.
 • 8. článek víry:
  Věřím, že ti, kteří byli pokřtěni vodou, musí přijmout od apoštola Ducha svatého, aby se stali dětmi Božími a dosáhli předpokladu stát se prvotinou.
 • 9. článek víry:
  Věřím, že Pán Ježíš jistě znovu přijde tak, jak vstoupil na nebesa, a že ty první (prvotinu) z mrtvých i živých, kteří v jeho příchod doufali a připravovali se, vezme k sobě; že po nebeské svatbě s nimi přijde opět zpátky na zem, zřídí své království pokoje a oni budou s ním jako královské kněžstvo vládnout. Když skončí království pokoje, nastane poslední soud. Poté Bůh stvoří nové nebe a novou zemi a bude přebývat u svého lidu.
 • 10. článek víry:
  Věřím, že jsem světské moci zavázán poslušností, pokud to nebude odporovat Božím zákonům.

 

anxietytreatmethods.com/ativan